سفارش تبلیغ
صبا ویژن

86/12/25
11:34 عصر

یار من

بدست حمید اسدالهی در دسته

یار من

 

هر دم از این کوی دلم می پری ای نگار من          می نگری به هر کران جز به چشان خوار من

عاشق روی تو شدم در خم موی تو شدم                        نرگس سبزی بنما نگذر از این نگاه من

شیوه ی من پرستش بت نبود ,که بی وفا                        بتکده ای ساخته ای در بر دیدگان من

اشک چشم ره ندهد تا دهمت دیده ی جان               بغض تو در گلوی من ول ندهد صدای من،

تا دهمت صلا که ای حلقه ی سبز جام من             سوی فلک سفر نکن, کن سر حلقه جان من

دل همه پر شوق تو شد سینه پر از ذوق تو شد             کی به کجا پس بدهم ناز تو و جفای من

در تو نظر نمی کنم زان که نمی دهد رهی                 نرگس چشمان ترت بر دل خشکسار من

داغ دلم تازه شود هر دم و لحظه ای که آن                   قامت زیبا و رخت می گذرد ز کام من

وقت ندیدنت که من راحتم و سپرده جان           چون شبحی ز هر کران میگذری به خواب من

دوش بدیدمت تو را دست به دست من دهی           این چه بلا که میدهی بر دل و بر روان من

از سحر آمدم خبر، زان که بگویمت نشان                 فاش بگویم این زمان نام و نشان ماه من

فارس بود ز پوریان قد چو سرای حوریان            نرگس باغیش نشان چون شه سرفراز من

عمق دلش به هر طرف بی حد و بی کرا                     نام خودش گمان بود راز،بسان از من

مژده وصل می دهد شعر من و هوای تن

حای تو بس که منتظر دلبر لحظه ساز من


86/12/25
11:26 عصر

عشق بارانی

بدست حمید اسدالهی در دسته

                                                                           عشق بارانی
 

               در هوای چشم تو بارانی ام                            بر سر کوی تو من طوفانیم

در خم زلف سیاه در همت                                 پیچ پیچم نازکم طولانیم

در بر ابروی نازک ناوکت                               بی ریایم خاک آن پیشانیم

در قد سروی سمند ساکتت                                  پر صدایم دادیم سوداییم

در برای نرگسان باغیت                             من همان آواره ای صحراییم

در برای لعل شیرین تاکیت                      من خرابم خوشه ای خش خاشیم

در فدای آن لب کیهانیت                               چون زمینم تکّه ای سرخابیم

در جفای این همه حسن و جمال

من کیم؟ حایی ز بغض قاضیم