سفارش تبلیغ
صبا ویژن

86/12/26
9:42 عصر

دل بیمار

بدست حمید اسدالهی در دسته حا، دل بیمار

دل بیمار 

کیست که یکدم دل من از ره خود باز کند           کیست که یکباره مرا بی سر و بی راز کند

کیست که عشقم بدهد آب حیاتم بدهد                    کیست که این عشق مرا با نخ دل ساز کند

این دل هر جایی من هر طرف و جا بپرد        کیست که این پر زده را در کش خود ناز کند


هر طرفی که بنگرم شوخ ببینم و شرر               کیست که این آتش دل خامش و بی گاز کند


از طرفی بد سگلم از طرفی هم خجلم                  کیست که رفتار مرا رام و دل افسار کند


 حای که بس گیج شده در ره آزادی خود  

کیست که حایی بر این حای سرافراز کند