سفارش تبلیغ
صبا ویژن

86/12/26
5:44 عصر

خانه ی دل

بدست حمید اسدالهی در دسته

اخانه ی دل

              دل و جانم که هویدا بگرفتی ز چه انکار کنی          

  
از کدامین گنه من تو در این بادیه زنهار کنی

من که آسان و به نازی به تو دل دادم یار

پس چرا بهر دل خود طلب این تن بیمار کنی

صحنه ی روح و تنم همچو جگر حا خونیست

به چه سانی تو بخواهی به چه تیمار کنی

خانه ی دل ره چشمان نحیف و رخ تست

              به کدامین دم از این خانه تو دیدار کنی